Kasutustingimused

Registreerudes internetilehekülje rentist.com (edaspidi: veebileht) kliendiks või tehes veebilehe kaudu ostu, pakkumuse või broneeringu, kinnitad, et oled tutvunud käesolevate kasutajatingimustega (edaspidi: tingimused), ning kohustud neid täitma. Tingimused kehtivad kõikide veebilehe klientideks registreerinud isikute, veebilehe vahendusel lepinguid sõlmivate või ostu sooritanute (edaspidi: klient) ning veebilehe omaniku ja haldaja AS Respo Haagised (edaspidi: Rentist) vahel tekkivate õigussuhete kohta.

1 Mõisted

1.1. Rentist – Respo Haagised AS, registrikood 10354808, asukoha aadressiga Tamme 21, Tõrvandi, Kambja vald, Tartumaa, 61715, kontaktandmed: info@rentist.com

1.2. Veebileht – rentist.com, mis kuulub Rentistile.

1.3. Teenused – kõik veebilehe vahendusel kliendile kasutamiseks võimaldatud teenused. Teenuse hulka ei kuulu sõidukite üürimine (s.o. Rentist ei ole rendilepingu osapooleks), lepingu täitmise tagamine ega sõiduki kasutusse võtmiseks või andmiseks pakkumuse tegemine.

1.4. Tingimused – tingimused, mille alusel Rentist osutab klientidele teenuseid.

1.5. Hinnakiri – veebilehel avaldatud hinnad (eurodes), mis on aluseks Rentisti klientidele teenuste osutamisele.

1.6. Kasutajad – kliendid ja teised veebilehte külastavad isikud.

1.7. Klient – Rentisti veebilehel registreerinud isik või isik, kes teeb veebilehe vahendusel pakkumuse, ostu või broneeringu.

1.8. Üürnik – klient, kes võtab omanikult sõiduki kasutusse. 

1.9. Omanik – klient, kes müüb või annab üürnikule kasutamiseks sõiduki. Haagise omaniku profiilil saab tutvuda, kas tegemist on eraisikuga või juriidilise isikuga.

1.10. Sõiduk – liiklusvahend, mida klient müüb või annab teisele kliendile tasu eest kasutada.

1.11. Kuulutus – kliendi tehtud ettepanek pakkumuse tegemiseks või ostu sooritamiseks.

1.12. Pakkumus – kliendi poolt sõiduki kasutusse andmiseks ja tehingu sõlmimiseks tehtav tahteavaldus.

1.13. Broneering – omaniku nõusolek sõiduki kasutusse andmiseks ja tehingu sõlmimiseks. Broneering jõustub (muutub kehtivaks) raha laekumisel Rentisti arveldusarvele ning broneeringu jõustumisel loetakse leping sõlmituks.

1.14. Leping – lepinguline võlasuhe, mille alusel annab omanik üürnikule tasu eest kasutamiseks sõiduki.

1.15. Turvaelemendid – Rentisti poolt kehtestatud korras kliendile võimaldatud unikaalne kasutajanimi ja -parool, ID-kaart, mobiil-ID või muu sarnane vahend, mille abil saab kasutaja siseneda kliendina veebilehele või mille kaudu Rentist kliendi identifitseerib.

1.16. Konto – Rentisti poolt kliendile avatud konto, mille kaudu saab klient kasutada Rentisti teenuseid. Konto avatakse tähtajatult, kui Rentist või klient ei lepi kokku teisiti.

2 Üldtingimused

2.1 Rentist on teenuse osutaja poolt loodud veebileht, mille vahendusel on võimalik teenuse kasutajana rentida välja oma isikliku vara (sihiliselt haagised), broneerida teiste kasutajate vara ja sõlmida vara kasutamise lepinguid. 

Rentist on vahendaja ja vastutab üksnes lepingute õigsuse ja seadusele vastavuse üle.

Klient, kes müüb, rendib välja kaupa või teenust vastutab, et haagis: 

2.1.1. vastab õigusaktidega kehtestatud tehnonõuetele ja läbinud vastava kontrolli;

2.1.2. omab kohustusliku liikluskindlustuse lepingut.

2.2. Kliendid avaldavad kuulutused ja sõlmivad lepinguid veebilehe kaudu omal vastutusel ja vabal tahtel ilma Rentisti mõjutuseta, sekkumiseta ja vahenduseta, on teadlikud kuulutuse avaldamise ja lepingu sõlmimise riskidest, õigustest ja kohustustest ning vastutavad omavahel sõlmitud lepingute täitmise eest iseseisvalt.

2.3. Rentist tagab tasu laekumise omaniku arveldusarvele igakuiselt kümnendaks kuupäevaks.

2.4. Rentist ei vastuta veebilehe vahendusel sõlmitud lepingute täitmise ega selle alusel kliendi kasutusse antud sõidukite kvaliteedi (sh. sõiduki tehnilise seisukorra, ülevaatuse ja kindlustuse olemasolu jms.) ja kvantiteedi eest. Lepingu täitmise eest kannavad vastutust omanik ja üürnik vastavalt lepingu tingimustele.

2.5. Rentist ei vastuta kliendi poolt veebilehel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse eest, kuid kohustub talle teatavaks saanud eksitava või ebaõige informatsiooni hiljemalt ühe tööpäeva jooksul eemaldama. Kui kasutaja teab ebaõigest informatsioonist, kohustub ta Rentistile sellest viivitamata teatama.

2.6. Rentist ei vastuta ühegi kliendi ebameeldiva või seadusevastase käitumise eest nii kuulutuse avaldamisel ega lepingu sõlmimisel või täitmisel.

2.7. Rentist ei osale klientide vahel sõlmitud lepingutes ega ole nende osapooleks. Rentist ei ole ühegi kliendi esindaja, agent, maakler, komisjonär vms.

2.8. Teadete ja informatsiooni vahetamine kliendi ning Rentisti vahel toimub elektroonilises vormis Rentisti vahendusel või veebilehel avaldatud kontaktandmetel.

2.9 Rentisti veebilehelt saadud broneeringuid on keelatud kasutada väljaspool Rentist portaali ja käesolevaid tingimusi. Tingimuse vastu eksimine võib kaasa tuua leppetrahvi või kasutaja eemaldamise Rentisti portaalist.

2.10. Veebileht ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Rentistile. Veebilehele sõidukite kohta autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab klient Rentistile tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused ajaks, mil klient vastavaid teoseid veebilehe vahendusel avalikult kättesaadavaks teeb. 

2.11. Rentist teavitab kliente tingimuste muudatustest vastava teate saatmisega kliendi e-posti aadressile või kliendikonto kaudu.

2.12. Rentist portaalis saab tasuda pangalingiga.

2.12.1. Aksepteeritud pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID.

2.12.2. Rentist portaalis võetakse vastu makseid eurodes.

2.12.3. Rentist edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

3 Kliendi õigused ja kohustused

3.1. Kliendil on õigus:

3.1.1. Teha veebilehel kõiki Rentisti poolt võimaldatud tehinguid ja toiminguid omal vastutusel kooskõlas seaduse, heade tavade ja käesoleva lepingu tingimustega;

3.1.2. Saada teavet tema kontol tehtud tehingute kohta;

3.1.3. Tingimuste muudatustega mittenõustumisel sulgema oma konto hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates muudatustest teavitamist. Kui klient ei sulge oma kontot selle perioodi jooksul, loetakse, et ta on nõustunud tingimuste muudatustega.

3.1.4. Igal ajal ette teatamata sulgeda oma konto, millega loetakse kliendi ja Rentisti vaheline leping lõppenuks. Lepingu lõpetamisel muutuvad koheselt sissenõutavaks kõik vastastikused nõuded, mille kuupäev ei olnud veel saabunud.

3.2. Klient kohustub:

3.2.1. Esitama veebilehe kliendina registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh. registreeruma oma õige ja täieliku nime ja isiku- või registrikoodi all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja muid sidevahendeid;

3.2.2. Avaldama Rentistile enda arveldusarve numbri ülekannete teostamiseks;

3.2.3. Andmete muutumisel teavitama sellest koheselt Rentisti või muutma need ise oma kontol hiljemalt viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest alates;

3.2.4. Mitte kasutama veebilehte ebaseaduslikeks tehinguteks või pettusteks;

3.2.5. Esitama veebilehe kasutamisel täielikult tõest informatsiooni, sh. tõeseid andmeid sõidukite osas (s.o. vastava sõiduki seisundit adekvaatselt ja ammendavalt kirjeldavaid andmeid) ning määratlema need pakkumuse tegemiseks piisava täpsusega;

3.2.6. Mitte võimaldama tema kontot kasutada kolmandatel isikutel;

3.2.7. Tasuma Rentistile tasu kooskõlas hinnakirjaga;

3.2.8. Teavitama Rentisti kõigist tema kontol tekkinud vigadest ja volitamata toimingutest ning tehingutest;

3.2.9. Avaldama kuulutuse vaid sõiduki kohta, mille kasutusse andmise õigust klient omab, ja kohustub tagama kasutusse andmise õiguse olemasolu kogu kuulutuse kehtivuse perioodil;

3.2.10. Tagama, et veebilehe kasutamisel kliendi poolt edastatud andmed:

3.2.10.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

3.2.10.2. ei sisalda pakkumisi ilma eriloata keelatud või piiratud tsiviilkäibega sõidukite kasutamiseks;

3.2.10.3. ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;

3.2.10.4. ei ole vastuolus kehtiva õigusega ega vastuolus heade kommetega;

3.2.10.5. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

3.2.10.6. ei sisalda muude isikute reklaami (sh viiteid veebilehtedele, telefoninumbritele, e-mailidele, asukohale jne.) ega otsest või kaudset üleskutset kasutada kolmandate isikute teenuseid, v.a. Rentisti kirjalikul nõusolekul.

3.2.11. Hoidma veebilehe kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et need ei satuks volitamata kolmandate isikute kätte;

3.2.12. Koheselt informeerima Rentisti kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes veebilehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.2.13. Koheselt informeerima Rentisti veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest volitamata kolmandate isikute valdusse.

3.2.14. Kliendil ei ole lubatud pärast broneeringu jõustumist muuta pakkumuse kirjeldust ja sisu. Muuta saab vaid pakkumist, mille suhtes ei ole veel broneeringut jõustunud. Kliendil on lubatud täiendada ja muuta pakkumust, s.o. lisada pilte, selgitusi vms., kuid mitte tõsta hinda ega halvendada muid tingimusi pärast broneeringu tegemist.

3.2.15. Kliendid  nõustuvad ja kohustuvad sõlmima lepingu veebilehe kaudu.

3.2.16. Kliendi identifitseerimine ja veebilehel toimingute tegemine toimub turvaelementide kaudu. Turvaelementide kasutamist toimingute tegemiseks kliendi poolt loetakse võrdseks toimingute tegemisega kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.

3.2.17. Klient aktsepteerib, et kõik toimingud, mis on tehtud kasutades turvaelemente, kehtivad Rentisti suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele (ja on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses), välja arvatud kui seaduse imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti.

3.2.18. Kliendid nõustuvad informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt interneti teel. Kliendiks registreerumisel annab kasutaja nõusoleku infovahetuseks e-posti teel krüpteerimata kujul.

3.2.19. Klient nõustub, et tingimuste muudatustest teavitamine toimub e-posti teel ja kliendikontole teate jätmisega. Klient aktsepteerib, et teda on tingimuste muudatustest teavitatud kui Rentist on edastanud e-kirja kliendi e-posti aadressile ja jätnud teate kliendikontole.

3.2.20. Kooskõlas käibemaksuseaduse § 37 lõikega 6 annab klient käesolevaga Rentistile oma nõusoleku väljastada arveid elektrooniliselt kliendi e-posti aadressile või kliendikontole.

3.2.21. Rentistil on õigus saata kliendile tasuta ringkirju, teenuse kvaliteedi ja kliendi rahulolu hindamiseks vajalikke küsimustikke ja turundusalaseid materjale. Klient võib igal hetkel keelata või piirata eelkirjeldatud teabe saatmist.

3.2.22. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega veebilehel, et

3.2.22.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha veebilehel võimaldatud tehinguid.

3.2.22.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;

3.2.22.3. on teadlik, et kliendid sõlmivad kõik lepingud ilma Rentisti sekkumiseta ja vahenduseta ning kliendid vastutavad täies ulatuses ise selliste lepingute täitmise eest;

3.2.22.4. on teadlik, et pakkumise tegemine võib tuua kaasa siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab klient kohustuse rikkumise eest ning kahjustatud kliendil on tema suhtes õigus rakendada omal äranägemisel õiguskaitsevahendeid;

3.2.22.5. on teadlik, et kõikide teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude deklareerimise ja maksmise kohustus lasub kliendil ning Rentist ega teised kliendid ei deklareeri ega tasu tema eest makse;

3.2.22.6. on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise posti edastamisega: sõnumid võivad kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või mittetahtlikult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. Rentist ei vastuta selliste riskide realiseerumise eest.

3.2.22.7. tingimustega nõustumisel ei ole kliendi ja Rentisti tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on tingimustes selgesõnaliselt kirjas;

3.2.22.8. on teadlik asjaolust, et veebilehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab klient ning et Rentistil ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) veebilehe kasutaja isikut.

3.2.22.9. on teadlik ja nõustub sellega, Rentistil on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele ning rikkumata salastatuse kohustust, võib Rentist salvestada või töödelda oma andmebaasides, kliendisuhete või dokumendihalduse süsteemides ning samuti arveldus- ja raamatupidamissüsteemides klientide avaldatud üldise iseloomuga andmeid. Rentistil võib samuti tekkida vajadus koguda, säilitada ja kasutada teavet kliendi või kliendi esindajate kohta, mis on vajalik õigusteenuse osutamiseks, töökorralduslikel eesmärkidel (nt kontaktide andmebaasi haldamine, ajakohastamine ja kasutamine, jne) või sisemiste andmebaaside või kliendisuhete süsteemide haldamiseks või oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Klient võib igal hetkel vastava kirjaliku teatisega tühistada või piirata eelkirjeldatud andmete töötlemise õigust.

3.2.22.10. Rentistil on õigus pärast broneeringu eest tasumist võtta kliendile tasutavatest summadest maha hinnakirjaga kehtestatud tasud.

4 Rentisti õigused ja kohustused

4.1. Rentistil on õigus valida, kas ta lubab kasutajal end kliendiks registreerida.

4.2. Rentistil on õigus kehtestada hinnakirjad ja teenuse osutamise tingimused ning neid igal ajal muuta.

4.3. Rentisti on õigustatud ette teatamata omal valikul, kas piirama või tühistama kliendi veebilehe kasutamisõigust, sh. muutma veebilehel kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema pakkumuse või kliendikonto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda juhul, kui klient:

4.3.1. rikub tingimusi või tingimustest tulenevaid kliendi kohustusi, sh. ei ole tasunud Rentistile kooskõlas tingimuste ja hinnakirjaga;

4.3.2. on esitanud kliendiks registreerumisel või veebilehe kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

4.3.3. teadlikult ja tahtlikult levitab Rentisti lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt;

4.3.4. avaldab heade kommete või kehtivate õigusaktidega vastuolus olevaid pakkumisi;

4.3.5. õhutab veebilehe vahendusel vihkamist või esitab poliitilisi üleskutseid;

4.3.6. seab tahtlikult eesmärgiks lepingu täitmata jätmise või mittetäieliku täitmise;

4.3.7. isik on surnud või äriühing on tegevuse lõpetanud (likvideeritud);

4.3.8. konto sulgemist nõuab pädev riigiasutus või vastav kohustus tuleb kohtulahendist.

4.4. Kui kasutaja on kolmel järjestikusel korral turvaelemendid veebilehel valesti sisestanud on Rentistil õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele.

4.5. Rentistil on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida kasutaja ligipääs veebilehele, kui Rentistile on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et turvaelemendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust veebilehte kasutada või kui veebilehe kasutamine võib olla seotud kliendi või kasutaja poolse pettusega või kui esineb muu tingimustes toodud blokeerimise alus.

4.6. Kui klient on saanud teiselt kliendilt kolm negatiivset kommentaari, on Rentistil õigus ajutiselt peatada Kliendi konto õigus pakkumiste tegemiseks. Kliendil on õigus vaidlustada konto kasutamisõiguse piiramine, saates vastavasisulise vaidlustuse Rentistile. Rentisti otsus on lõplik.

4.7. Rentist teavitab klienti e-posti teel tema konto sulgemisest või avaldab vastava teate, kui klient püüab oma kontole sisse logida. Rentist teatab kliendile pakkumise sulgemisest või muutmisest.

4.8. Rentist on igal ajal õigustatud jälgima veebilehel toimuvat tegevust ja kontrollima klientide ja kasutajate tehtud toimingute kooskõla seaduse ja tingimustega.

4.9. Rentistil on õigus salvestada kliendi ükskõik mis viisil antud korraldusi.

4.10. Rentist on igal ajal õigustatud tegema veebilehe parema kasutamise huvides veebilehe piires andmete ümberpaigutusi klientide poolt sisestatud pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.

4.11. Rentistil on õigus nõuda kliendilt teenuse kasutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.

4.12. Rentistil on õigus nõuda kliendilt leppetrahvi tingimuste rikkumise eest hinnakirjas sätestatud ulatuses.

4.13. Rentistil on õigus nõuda kliendilt viivist kohustuse sissenõutavaks muutumise hetkel kehtinud hinnakirjas ettenähtud määras rahalise kohustuse täitmisega viivitamise eest.

5 Broneeringu juhend

5.1. Registreeri kasutajaks ja tuvasta ennast ID kaardi või mobiil ID-ga (haagiseid saavad rentida ainult tuvastatud kasutajad).

5.2.  Otsi lehelt sobiv haagis. Vajadusel vaata omaniku profiililt, kas tegemist on eraisikuga või juriidilise isikuga.

5.3.  Seejärel kuvatakse päringu kinnitamise leht, kus on võimalik veelkord kontrollida kuupäeva ja rendi maksumust. Kui kõik sobib, saada päring.

5.4. Oota omaniku kinnitust.

5.5.  Kui omanik broneeringu kinnitab, saad maksta teenuse eest.

5.6.  Peale maksmist avaneb vestlus Teie ja omaniku vahel. Leppige kokku kuna ja kus toimub haagise üleandmine ja tagastus.

5.7.  Peale haagise tagastamist anna hinnang nii haagisele kui ka tehingule (ei ole kohustuslik).

5.8.  Teenustasu tehingult, mis tühistatakse rentija poolt peale rendiperioodi kinnitamist ja teenuse eest tasumist on 15% (omaniku poolt valitud tühistamispoliitikas on võimalik lubada tühistamine 24H või 1 nädal enne rendiperijoodi algust. Mõlemal juhul rakendatakse teenustasu).

6 Renti lisamine

6.1. Kasutaja puudumisel registreeri kasutajaks ja tuvasta ennast ID kaardi või mobiil ID-ga (haagiseid saavad lisada ainult tuvastatud kasutajad).

6.2. Minu haagised menüüs vajuta “Lisa uus kuulutus”. Lisa üldinfo, detailid, pildid, saadavus, hind ning avalda kuulutus.

6.3.  Kui keegi soovib Teie haagist rentida, tuleb sellest teavitus Rentist portaali ja Teie e-postkasti, juhul kui olete kontoseadete all ära märkinud oma soovi saada broneeringu taotlusi e-posti teel.

6.4. Kinnita broneering.

6.5. Kui rentnik on teenuse eest maksnud avaneb vestlus Teie ja rentniku vahel. Leppige kokku kuna ja kus toimub haagise üleandmine ja tagastus.

6.6. Laadi alla vestluse lehelt Leping ning üleandmis-, vastuvõtmisakt ning haagist kliendile andes allkirjastage dokumendid.

6.7. Peale haagise tagastust anna hinnang tehingule (ei ole kohustuslik).

6.8. Teenustasu tehingult, mis ebaõnnestub omaniku tõttu peale rendiperioodi kinnitamist ja rentija poolt teenuse eest  tasumist on 15%. Summa arvutatakse maha tulevastelt tehingutelt.

7 Broneeringust taganemine

7.1. Tehingust taganemise tingimused määrab haagise omanik. Enne broneerimist tutvu kindlasti kuulutusel kirjeldatud tingimustega.

7.2. Omaniku poolt määratavad tühistamise valikud rentnikule:

7.2.1. Tühistamine ei ole võimalik.

7.2.2. Võimalik tühistada kuni 24h enne rendiperioodi algust.

7.2.3. Võimalik tühistada kuni 1 nädal enne rendiperioodi algust.

7.3 Haagise omanikul on õigus tasumata broneeringud vabalt valitud aja jooksul omapoolselt tühistada. Tasumata broneeringu tühistamisel osapooltele teenustasu tasumise kohustus ei rakendu.

7.4. Rentija saab mitterahuldava broneeringu tühistada omaniku nõusolekul. Kui omanik ei vasta mitterahuldava broneeringu taotlusele 12h jooksul, tühistatakse broneering automaatselt rentija kasuks.

7.5. Rentnik kohustub tasuma 15% teenustasu tehingu väärtusest Rentist portaalile, kui rentija tühistab tehingu peale rendiperioodi kinnitamist ja teenuse eest tasumist (ülejäänud summa tagastatakse üürniku arveldusarvele).

7.6. Omanik kohustub tagastama kogu tehingu rendisumma ning tasuma 15% teenustasu tehingu väärtusest Rentist portaalile, kui tehing ebaõnnestub tema tegevuse/tegevusetuse tõttu. Näiteks ei ole haagis rentimise hetkel sõidukõlbulik või ei anna omanik broneeritud haagist üürnikule üle.

8 Isikuandmete töötlemine

8.1. Rentistil on õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus andmeid, mida Rentist on saanud kliendilt veebilehe kasutajaks registreerumisel, veebilehe kasutamise käigus küsinud või mis koguneb kliendi kohta muul viisil veebilehe kasutamise teel (edaspidi: andmed).

8.2. Klient annab nõusoleku Rentistile andmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda andmete töötlemise lõpetamist ja kogutud andmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

8.3. Kliendid ja kasutajad on teadlikud ja nõustuvad, et veebilehe kasutamisel salvestab Rentist informatsiooni, mida kasutaja või kliendi arvuti Rentistile edastab.

8.4. Kliendid ja kasutajad on teadlikud ja nõustuvad, et Rentistil on õigus kasutada „küpsiseid“ (cookies).

8.5. Rentist kogub ja salvestab andmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

8.6. Rentist kasutab andmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja isikustamiseks.

8.7. Rentist ei anna üle ega avalikusta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud tingimustes või seaduses sätestatud juhtudel.

8.8. Rentistil on õigus kasutada andmeid ise ja anda neid üle Rentisti poolt volitatud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

8.9. Rentistil on õigus tingimustes sätestatud juhul edastada andmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkassole, advokaadibüroole jt.) ja võlgnevuse tasumata jätmise korral enam kui 365 päeva avaldada võlglase andmed veebilehel.

8.10. Rentistil ja eelmises tingimuste punktis nimetatud isikul on tingimustes sätestatud juhul õigus edastada andmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jt., kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.

8.11. Rentistil on õigus edastada kliendi andmeid teisele kliendile, kui eelnimetatud kliendid on pidanud läbirääkimisi või sõlminud lepingu.

8.12. Rentist ei vastuta, kui kliendi andmed saavad kolmandatele isikutele teatavaks kliendist tulenevatel asjaoludel.